Kasa Mini

logo320tekst

Instalacja i podłączenie

1. Wymagania instalacyjne.

Kasa może pracować w pomieszczeniach oraz na zewnątrz, pod warunkiem osłonięcia przed deszczem, śniegiem i nadmiernym nasłonecznieniem. Należy unikać miejsc narażonych na znaczne wahania temperatury, duże zapylenie, wibracje i uderzenia. Nie należy instalować urządzenia w pomieszczeniach ze znaczną agresywnością korozyjną środowiska oraz w pomieszczeniach, gdzie występuje kondensacja pary wodnej.

 1.1 Warunki klimatyczne otoczenia.

 Temperatura 5°C – 35°C
Wilgotność 40% – 80% (bez kondensacji)

2. Zasilanie kasy.

Kasa może być zasilana z:

• ZASILACZA SIECIOWEGO 7,5V/0,5A – jeżeli jest używana jako kasa stacjonarna, dostarczonego z kasą,

 • ZASILACZA SAMOCHODOWEGO – jeżeli kasa jest używana w samochodzie (wymaga oddzielnego zakupu – nr kodu wyrobu 01630),

 • AKUMULATORA ZEWNĘTRZNEGO 7,2V/2Ah

– jeżeli kasa jest używana do sprzedaży obnośnej (wymaga oddzielnego zakupu – nr kodu wyrobu 01627 wraz z zasilaczem do jego ładowania – nr kodu wyrobu 00941 oraz torbą do pracy na stojąco – nr kodu wyrobu 00992).

Kasa posiada akumulator wewnętrzny podtrzymujący zasilanie kasy w przypadku zaniku zewnętrznego napięcia zasilania z zasilacza. W pełni naładowany akumulator wewnętrzny pozwala na wydrukowanie 200 paragonów z trzema pozycjami sprzedaży w ciągu 3 godzin. Nie może być on wykorzystywany do pracy cyklicznej kasy polegającej na pracy na akumulatorze (przez czas dłuższy niż 1 godzina lub wydruk więcej niż 30 paragonów) a następnie ładowaniu akumulatora !

W przypadku pracy cyklicznej przez czas dłuższy niż 1 godzina lub wydruk więcej niż 30 paragonów, należy wyposażyć kasę w AKUMULATOR ZEWNĘTRZNY 7,2V/2Ah, który pozwala na wydrukowanie 300 paragonów z trzema pozycjami sprzedaży w ciągu 8 godzin pracy, przy założeniu, że zarówno akumulator wewnętrzny jak i zewnętrzny były wcześniej w pełni naładowane i został włączony TRYB OSZCZĘDZANIA energii.

Akumulator wewnętrzny jest ładowany gdy kasa zasilana jest za pomocą zasilacza sieciowego lub samochodowego niezależnie czy jest włączona (pracuje) lub nie. Pełna regeneracja akumulatora wewnętrznego po jego głębokim rozładowaniu następuje po 6 godz. ładowania przy wyłączonej kasie lub 8 godz. przy włączonej kasie. Gdy akumulator wewnętrzny kasy jest bliski rozładowania, co 15 sekund włączany jest sygnał akustyczny. Należy wówczas niezwłocznie kasę podłączyć do zasilacza sieciowego lub samochodowego w celu naładowania akumulatora wewnętrznego.

Całkowite wyłączenie zasilania kasy następuje po wyjęciu zasilacza sieciowego z gniazda sieciowego albo z gniazda zapalniczki dla zasilacza samochodowego.

Tryb oszczędzania energii

Kasa posiada mechanizm oszczędzania energii zgromadzonej w akumulatorze wewnętrznym. Tryb oszczędzania energii jest włączany automatycznie przy braku zasilania zewnętrznego lub może być włączony na stałe za pomocą funkcji pod adresem

FUNKCJE KIEROWNIKA/ USTAWIENIA/TRYB OSZCZĘDZANIA.

W trybie oszczędzania następuje wygaszenie wyświetlacza klienta oraz wyłączenie podświetlenia wyświetlacza kasjera po 15 sekundach od ostatniej operacji wykonanej na klawiaturze kasy (jeżeli na wyświetlaczu klienta wyświetla się kwota do zapłaty po paragonie, to wyświetlacz zostanie wygaszony po 1 minucie). Jeżeli kasa pozostaje w bezczynności, to po upływie czasu od 15 sekund do 15 minut, następuje jej automatyczne wyłączenie.

Długość czasu ustawia się w funkcji pod adresem

FUNKCJE KIEROWNIKA/ USTAWIENIA/CZAS WYŁĄCZENIA KASY.

Tryb oszczędzania energii nie jest włączany automatycznie przy pracy z akumulatorem zewnętrznym. W celu wydrukowania większej ilości paragonów zaleca się włączyć go.

Wymagania dla sieciowego zasilania elektrycznego:

Napięcie znamionowe 220V – 230V
Częstotliwość 47 – 63 Hz
Pobór mocy max 6 W
Do zasilania kasy należy stosować zasilacz dostarczony przez producenta.

3. Podłączenie szuflady kasowej.

Do kasy zaleca się zastosowanie SZUFLADY KASOWEJ z rodziny szuflad ELZAB Gamma wraz z KABLEM POŁĄCZENIOWYM typ Alfa (nr kodu wyrobu 00963). Wielkość szuflady powinna być dobrana do potrzeb klienta. W przypadku gdy kasa ma być postawiona na szufladzie, zaleca się szufladę Gamma typu A12, A22 lub B12. Podstawowe parametry zalecanych szuflad znajdują się w poniższej tabelce.

Instalacja szuflady ogranicza się do wetknięcia wtyku palcowego (mini JACK) którym zakończony jest KABEL POŁĄCZENIOWY szuflady, do gniazda SZUFLADA (rys. 1-3) umieszczonego we wnęce z prawej strony kasy. Szuflada otwierana jest elektrycznie w momentach, kiedy operacje na kasie wymagają kontaktu z gotówką (np. zakończenie paragonu, początek i koniec

zmiany kasjera itp.). Istnieje możliwość otwarcia szuflady klawiszem

która może zostać zablokowana programowo pod adresem FUNKCJE KIEROWNIKA/ USTAWIENIA/ BLOKADA OTWARCIA SZUFLADY w razie konieczności otwarcia szuflady pozbawionej zasilania (np. przy braku napięcia), szufladę można otworzyć kluczem. Dodatkowo, jeżeli brak klucza a szuflada nie została zamknięta na klucz, można otworzyć szufladę naciskając dźwignię widoczną w otworze od spodu szuflady.

4. Podłączenie wagi

Do współpracy z kasą przeznaczona jest WAGA ELZAB Prima. Do połączenia wagi z kasą służy ZASILACZ PRIMA – MINI (nr kodu wyrobu 01626). Wyrób produkowany jest przez ELZAB S.A. i wymaga odrębnego zakupu. ZASILACZ PRIMA – MINI umożliwia poprzez adapter z gniazdem dla wagi Prima, podłączenie do kasy przez gniazdo ŁĄCZE PC (rys. 1-3). Kasa po włączeniu zasilania automatycznie wykrywa czy jest połączona z wagą czy komputerem. O ile waga była używana już z innymi kasami należy w niej ustawić protokół transmisji na podstawowy (zob. Instrukcja Obsługi Wagi elektronicznej ELZAB Prima).

Odczyt z wagi następuje albo przez naciśnięcie na wadze klawisza albo przez naciśnięcie na klawiaturze kasy klawisza, zdefiniowanego jako funkcja odczytu z wagi. Klawisze definiuje się pod adresem

FUNKCJE KIEROWNIKA/ KONFIGURACJA / DEFINIOWANIE KLAWISZY / DEFINIOWANIE KLAWISZA DOSTĘPU DO FUNKCJI.

Dla sprzedawanych za pomocą wagi towarów, liczbę miejsc po przecinku należy ustawić na 3, pod adresem

FUNKCJE KIEROWNIKA / KONFIGURACJA / DEFINIOWANIE TOWARÓW.

5. Podłączenie kasy do komputera

Połączenie kasy z komputerem wymaga użycia Interfejsu komputerowego kasy ELZAB Jota (nr kodu wyrobu 01611), który z jednej strony podłącza się do gniazda ŁĄCZE PC (rys. 1-3), a z drugiej przez kabel RS232 do gniazda COM w komputerze, multiplekserze względnie modemie kasowym. Opis interfejsu i schemat kabla połączeniowego znajduje się w Rozdziale 8, zaś wykonanie instalacji połączenia z komputerem należy powierzyć przeszkolonej osobie. Interfejs komputerowy kasy ELZAB Jota jest produkowany przez ELZAB S.A. i wymaga odrębnego zakupu.

UWAGA: Wszelkie zabiegi związane z podłączaniem dodatkowych urządzeń do złącz kasy należy przeprowadzać przy wyłączonym napięciu sieciowym kasy i urządzenia dołączanego (jeżeli posiada odrębne zasilanie).

6. Mechanizm drukujący – wymiana papieru

W kasie zastosowano drukarkę termiczną, drukującą jednocześnie oryginał i kopię. Brak papieru w mechanizmie jest sygnalizowany na wyświetlaczu kasjera komunikatem BRAK PAPIERU LUB PODNIES. GŁOWICA. Ten sam napis pojawi się, jeśli nie została opuszczona dźwignia dociskająca głowicę do papieru (np. po wymianie papieru). Do wymiany papieru należy przystąpić w momencie pojawienia się barwnych plam na papierze (znacznika końca papieru) lub pojawieniu się komunikatu o braku papieru. Wymienić należy obydwie rolki papieru jednocześnie. Szczegóły budowy zespołu drukującego, prawidłowy przebieg taśmy papierowej przez mechanizm drukujący w kasie oraz sposób zakładania papieru, pokazane są na rysunkach od 2-1 do 2-12.

Przy wymianie papieru kasa powinna pozostać włączona. Poniżej pokazano w kolejnych krokach sposób zakładania papieru do drukarki kasy Mini. Z rozwijacza wyjąć i oderwać pozostałą część papieru (nie należy przepuszczać przez mechanizm drukujący końcówek rolek papieru, które mogą być zagięte i mogą spowodować zablokowanie mechanizmu). Oderwaną, pozostałą część papieru wysunąć z mechanizmu naciskając klawisze

Wyjąć szpulkę zwijacza z mechanizmu odginając sprężysty zaczep. Nawiniętą rolkę wydrukowanych kopii zsunąć ze szpulki i przechować. Z nowych rolek papieru usunąć zewnętrzne zwoje z resztkami taśmy przylepnej i kleju. Końce równo uciąć.

Położyć pierwszą rolkę po lewej stronie na dnie wnęki mechanizmu drukującego. Końcówkę taśmy papierowej wsunąć do drukarki i naciskać
klawisze do momentu jej pojawienia się na wyjściu mechanizmu.

Położyć drugą rolkę po prawej stronie na silniku
zwijacza kopii. Końcówkę taśmy papierowej wsunąć do drukarki i naciskać klawisze do momentu jej pojawienia się na wyjściu mechanizmu.

Ułożone na dnie rolki papieru podnieść i założyć na rolkę rozwijacza.

Rolkę rozwijacza włożyć najpierw do jednej rolki papieru, a następnie nasunąć na nią drugą rolkę papieru

Rolkę rozwijacza z nowym papierem założyć na czopy rozwijacza. Najpierw całość przechylić na prawą stronę, wsunąć na prawy potem na lewy czop, a następnie nacisnąć szpulę (w dół) tak by czopy „wskoczyły” do otworów rolki rozwijacza

Prawidłowo założone rolki z papierem utrzymują pozycję poziomą i dają się swobodnie obracać.

Podnieść dźwignię głowicy drukującej i z lewej rolki wysunąć około 15 cm papieru, opuścić dźwignię.

Końcówkę taśmy papierowej zagiąć i wsunąć do szczeliny szpulki zwijacza aż do oparcia się o jej talerzyk.

Nawinąć dwa zwoje papieru obracając szpulkę ręcznie.

Założyć ją do zwijacza, odchylając sprężysty zaczep. Wypróbować, czy papier kopii nawija się prawidłowo na szpulce, naciskając klawisze

Wysunięty nadmiar papieru z prawej rolki (oryginału) oderwać na krawędzi obudowy. Nie powinno wystawać więcej niż 1mm papieru.

Założyć osłonę drukarki wsuwając jej zaczepy pod przednią krawędź obudowy kasy.

Tylną część osłony naciskać aż do jej zatrzaśnięcia. Klawiszami

sprawdzić czy papier wysuwa się na zewnątrz, szczeliną w osłonie. Wysunięty odcinek papieru oderwać odcinając go na nożu umieszczonym w szczelinie.

Kasa jest gotowa do użycia.

7. Konserwacja i okresowe przeglądy kasy

Kasa wymaga okresowego przeglądu i konserwacji. Wszelkie zabiegi konserwacyjne należy przeprowadzać przy kasie wyłączonej. W przypadku zainstalowania kasy w środowisku o zwiększonym zapyleniu zalecane zabiegi konserwacyjne należy wykonywać częściej. Systematycznego czyszczenia wymagają wszystkie zewnętrzne elementy obudowy wykonane z tworzywa sztucznego. Zabieg ten należy wykonać przy użyciu miękkiej ścierki zwilżonej lekko wodą z dodatkiem delikatnych środków czyszczących. Najlepiej stosować specjalny środek do mycia sprzętu komputerowego zgodnie z jego instrukcją użycia. Systematycznie należy dokonywać przeglądu mechanizmu drukującego i czyszczenia go z drobnych pozostałości papieru. Przy każdej wymianie rolki papieru należy skontrolować czy na wałku drukarki nie pozostały resztki papieru lub inne zanieczyszczenia, które mogłyby spowodować jej zacinanie się.

Konserwacja mechanizmu drukującego

Obowiązkiem użytkownika jest sukcesywne, po wydrukowaniu ok. 30 rolek papieru, przeprowadzania konserwacji bieżącej, polegająca na usunięciu pyłu przy pomocy pędzelka i wydmuchaniu go w razie potrzeby sprężonym powietrzem, np. gumową gruszką, z mechanizmu drukarki. Bieżące zabiegi konserwacyjne należy powierzyć osobie posiadającej umiejętności techniczne lub odpowiednie kwalifikacje lub zlecić serwisowi technicznemu. Obowiązkiem serwisu autoryzowanego jest, podczas każdej wizyty u klienta dokładne przemycie głowicy termicznej i rolki gumowej transportu papieru w mechanizmie drukującym i oczyszczenie całego toru prowadzenia papieru. Do mycia należy stosować czysty spirytus etylowy lub spirytus techniczny (izopropanol).

Autotest drukarki

Do sprawdzenia drukarki służy funkcja autotestu. Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku wysuwu papieru w momencie włączenia kasy, kasa drukuje zestaw znaków.

UWAGA: Zaniedbanie bieżących i okresowych czynności konserwacyjnych może doprowadzić do uszkodzenia kasy z winy użytkownika i spowodować utratę praw gwarancyjnych.

8. Materiały eksploatacyjne

Papier do drukarek termicznych

zalecany papier marki ELZAB – nr kodu wyrobu 02607
postać rolka
szerokość 28 +0 –0.8 mm
średnica zewnętrzna D [mm] ≤ 51

UWAGA: Stosowanie papieru niskiej jakości lub zawilgoconego może powodować blokowanie się drukarki. Nie należy stosować papieru, w którym koniec rolki przyklejony jest do szpulki. Nie należy stosować papieru bez certyfikatu gwarantującego odpowiednio długi okres czytelności nadruków. Stosowanie papieru termicznego nie dostarczonego przez autoryzowanych dealerów ELZAB i firmowanych przez ELZAB powoduje utratę gwarancji na mechanizm termiczny. Stosowanie papieru termicznego bez stosownego certyfikatu lub przechowywanie papieru w warunkach i w sposób niezgodny z instrukcją producenta może spowodować utratę informacji na zadrukowanych rolkach papieru, a w konsekwencji odpowiedzialność użytkownika przed urzędem skarbowym. Papier ze znakami ELZAB posiada 6-cio letni certyfikat na przechowywanie przy zapewnieniu warunków zastrzeżonych przez producenta papieru.

 8.1 Zasady przechowywania papieru do drukarek termicznych

 W związku z obowiązkiem przechowywania (ciążącym na użytkowniku urządzeń fiskalnych) kopii paragonów i raportów przez okres 5-ciu lat, należy zwrócić szczególną uwagę na warunki w jakich kopie z papieru termoczułego będą przechowywane. Dostawca papieru termoczułego określił warunki przechowywania, które poniżej przytaczamy:

1. Unikanie wysokiej temperatury oraz wilgotnego środowiska

1.1 Dla długoterminowego okresu składowania, należy przechowywać papier termiczny w ciemności, w temperaturze nie przekraczającej 250C oraz względnej wilgotności nie przekraczającej 65%.

1.2 Kolor na papierze termicznym powstaje w temperaturze od 60 do 1000C i osiąga właściwe zaczernienie w temperaturze od 70 do 1200C. Papier jednak wykazuje podobne właściwości w wysokiej temperaturze lub w warunkach wysokiej wilgotności. Jeśli papier jest używany stale w temperaturze 400C lub wyższej przez okres dłuższy niż 24 godziny, należy wówczas zwrócić uwagę na wilgotność powietrza.

2. Unikanie wystawiania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych

2.1 Papier zżółknie jeśli wystawi się go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych w przedłużających się okresach czasu. Wydruk na papierze będzie również wykazywał tendencje do blaknięcia w bezpośrednim kontakcie z promieniami słonecznymi.

2.2 Wydruk na papierze ma tendencje do blaknięcia kiedy papier będzie wystawiony na działanie konwencjonalnego światła fluorescencyjnego w przedłużającym się okresie czasu.

3. Nie należy używać klejów rozpuszczalnikowych

3.1 Kleje, które zawierają lotne rozpuszczalniki organiczne takie jak alkohole, estry, ketony itp., powodują powstawanie koloru.

3.2 Kleje oparte na skrobi, PVA lub CMC są nieszkodliwe i dlatego nie wywierają ujemnego wpływu.

4. Unikanie kontaktu z plastyfikatorami

4.1 Folie PVC zawierają plastyfikatory takie jak esteroftalany i przedłużający się kontakt z nimi redukuje zdolność tworzenia wydruku na papierze i powoduje, że wydruk już istniejący blaknie.

4.2 Samoprzylepne taśmy celofanowe mogą zawierać plastyfikatory, które powodują, że wydruk blaknie.

4.3 Papier typu woskowego może również zawierać plastyfikator, który powoduje blaknięcie wydruku. Z tego powodu zaleca się nie przechowywać tych dwóch gatunków papieru razem.

9. Przechowywanie i transport kasy

Warunki przechowania w stanie opakowania:

temperatura 5°C – 35°C
wilgotność względna < 85%
stopień agresywności korozyjnej środowiska osiąga najwyżej wartość B wg. PN-71/Ha-04651.

Maksymalny czas przechowania urządzenia w wyżej wymienionych warunkach nie może przekraczać 9-ciu miesięcy.

W przypadku dłuższego nie używania kasy, należy raz na 3 miesiące doładować akumulator przez podłączenie kasy do zasilacza na minimum 8 godzin (lampka na zasilaczu powinna się świecić).

Transport może odbywać się dowolnymi środkami przewozowymi (samochody, wagony kolejowe) w warunkach eliminujących bezpośrednie oddziaływanie czynników atmosferycznych. Maksymalny czas trwania transportu nie może przekraczać 3 tygodni. Warunki transportu morskiego wymagają specjalnych uzgodnień.

10. Plombowanie kasy

Podstawa kasy posiada przymocowany trwale stalowy trzpień (wspornik plomby), który po złożeniu obudowy (podstawy z pokrywą) służy do zaplombowania kasy. Do trzpienia, poprzez otwór w pokrywie, wkręca się
wkręt z gniazdem plomby, w którym umieszcza się plombę ołowianą. Na plombie wytłacza się specjalnym przyrządem serwisowym identyfikator producenta lub serwisanta. Plomba ta jest plombą serwisową oraz gwarancyjną. Można ją sprawdzić po zdjęciu osłony drukarki (rys. poniżej).