Kasa Mini

logo320tekst

7. Sprzedaż

1. Opis ogólny

Sprzedaż na kasie fiskalnej można podzielić na następujące etapy:

• wytworzenie pozycji sprzedaży, • przeglądanie z możliwością kasowania pozycji, • podsuma, • zakończenie paragonu.

Sprzedaż na kasie można rozpocząć po „włączeniu kasjera” w menu KASJERA.

W przypadku, gdy wykonywane były inne funkcje na kasie, należy użyć klawisza do momentu wyświetlenia napisu: TRYB SPRZEDAŻY.

W zależności od ustawienia kasa, może prowadzić sprzedaż w trybie komputerowym lub w trybie ECR. Wybór zależy od preferencji osób używających kasy. Przełączanie pomiędzy trybami sprzedaży dokonuje się w funkcji pod adresem FUNKCJE KIEROWNIKA/USTAWIENIA/TRYB KOMPUTEROWY.

2. Wytworzenie pozycji sprzedaży

2.1 Sprzedaż towarów w trybie komputerowym

Wytworzeniem pozycji sprzedaży nazywamy wybranie towaru, określenie jego ilości i wydrukowanie na paragonie. Obowiązuje następująca kolejność:

– wybieramy towar, który ma być sprzedany; – wybieramy jego ilość.

Możliwe metody wytworzenia pozycji sprzedaży:

– przez wpisanie numeru towaru – przez wpisanie nazwy towaru – za pomocą zdefiniowanych klawiszy

Poszczególne metody opisane są poniżej.

2.1.1 Wytworzenie pozycji sprzedaży przez wpisanie numeru towaru

2.1.1.1 Sprzedaż towaru z ilością jednostkową

Należy wpisać numer towaru. Jeżeli jest mniej niż trzycyfrowy to wpisujemy tylko cyfry znaczące.

Jeżeli chcemy sprzedać towar inny, o numerze w bliskiej okolicy podanego numeru, to możemy klawiszami wyszukać właściwy towar. Naciskamy:

W drugiej linii wyświetliła się ilość jednostkowa towaru oraz cena jednostkowa.

Następnym krokiem jest wpisanie ilości. W przypadku gdy sprzedaż dotyczy ilości jednostkowej należy nacisnąć:

Na wyświetlaczu w pierwszej linii pojawi się numer pozycji sprzedaży i drukuje się wprowadzona pozycja.

2.1.1.2 Sprzedaż towaru z ilością inną niż jednostkowa

W przypadku poprawiania błędnej ilości należy użyć klawisza i ponownie wprowadzić właściwą ilość. Kończymy:

2.1.2 Wytworzenie pozycji sprzedaży zdefiniowanymi klawiszami Metoda ta zalecana jest przy częstej sprzedaży tych samych towarów lub grup towarów. Wcześniej w funkcji pod adresem

FUNKCJE KIEROWNIKA / KONFIGURACJA / DEFINIOWANIE KLAWISZY

należy przypisać poszczególnym klawiszom towary.

W zależności od tego jak zdefiniowany jest klawisz, możliwe jest różne działanie:

– jeżeli opcja SPRZEDAĆ JEDNĄ SZTUKĘ jest włączona, to w trybie komputerowym sprzedaży kasa nie będzie czekać na wprowadzenie ilości ale od razu sprzeda jedną sztukę towaru, – jeżeli opcja WPROWADZIĆ CENĘ jest włączona, to w trybie komputerowym sprzedaży kasa zawsze będzie pytać o cenę z jaką ten towar ma zostać sprzedany, – jeżeli opcja ZAKOŃCZYĆ PARAGON włączona, to po sprzedaniu tego towaru paragon zostanie zakończony z płatnością gotówką.

2.1.3 Sprzedaż towaru ze zdefiniowaną zerową ceną

Jeżeli towar ma zdefiniowaną cenę zerową, kasa zawsze w trakcie tworzenia pozycji sprzedaży poprosi o wprowadzenie ceny:

2.1.4 Sprzedaż towarów z użyciem wagi

Uwaga: towar taki powinien mieć zdefiniowane trzy miejsca po przecinku dla ilości.

W celu sprzedaży towarów z użyciem wagi należy najpierw wybrać towar dowolną z metod.

2.1.5 Wytworzenie pozycji sprzedaży przez wpisanie nazwy towaru

Wytworzenie pozycji sprzedaży należy rozpocząć od wyszukania towaru do sprzedaży według nazwy towaru. Szczegółowy opis wyszukiwania znajduje się w punkcie 4.7.2 i 4.7.3 tego rozdziału. Po wyszukaniu towaru i zatwierdzeniu klawiszem należy wykonać dokończyć pozycję sprzedaży dalszą procedurę sprzedaży, wprowadzając ewentualnie ilość i cenę według powyższego opisu.

2.2 Sprzedaż towarów w trybie ECR

2.2.1 Zasada działania klawiatury w trybie ECR

W trybie tym dla każdego towaru można łatwo podawać dla każdego sprzedawanego towaru ilość, cenę i numer towaru. Zasadniczo kolejność wprowadzania ilości ceny i numeru towaru jest dowolna.

2.2.1.1 Wprowadzanie ilości towaru

W celu wprowadzenie ilości np.: 2,5 naciskamy klawisze:

Na wyświetlaczu pojawi się ona tak:

Można również użyć klawisza ilości na początku wprowadzania zamiast na końcu:

Wyświetlenie przyjmie wtedy postać:

Ilość z wagi można wprowadzić naciskając przycisk na wadze lub naciskając klawisz zdefiniowany jako odczyt z wagi. Jeżeli chcemy sprzedać jednostkową ilość danego towaru (1 sztukę, 1 kg itd.) to nie ma potrzeby wpisywania ilości. Ilość jeden zostanie przyjęta automatycznie.

2.2.1.2 Wprowadzanie ceny towaru

Cenę towaru można wprowadzić dla towarów które mają zdefiniowaną zerową cenę lub jeżeli włączona jest funkcja ZMIENNA CENA (pod adresem FUNKCJE KIEROWNIKA/USTAWIENIA/ ZMIENNA CENA). W przeciwnym razie pojawi się komunikat:

W zależności od ustawienia funkcji (pod adresem FUNKCJE KIEROWNIKA/USTAWIENIA/WPROWADZANIE KWOT) cena wpisywana jest w groszach (bez użycia przecinka) lub w złotych. Na przykład przy wprowadzaniu w złotych, cena 3,95 może być wprowadzona jako:

na wyświetlaczu pokazana jako:

lub też:

na wyświetlaczu pokazana jako:

Jeżeli cena dla danego towaru jest już zdefiniowana w bazie towarowej, to można jej nie wprowadzać podczas sprzedaży. Automatycznie zostanie użyta cena wpisana przy definiowaniu towaru.

2.2.1.3 Wprowadzanie numeru towaru

Numer towaru wprowadza się na końcu.

Jeżeli chcemy sprzedać towar numer 21, to wpisujemy go tak:

co powoduje wydrukowanie pozycji sprzedaży.

Możliwe jest też wprowadzenie go w postaci:

Pojawi się wtedy wyświetlenie towaru o tym numerze:

Można wtedy wpisać ilość lub zmienić cenę towaru. Sprzedaż tej pozycji zatwierdzamy klawiszem Zamiast wpisywać numer towaru można użyć zdefiniowanego klawisza – wtedy numer towaru zostanie pobrany z definicji klawisza.

2.2.2 Sprzedaż towaru za pomocą numeru PLU

2.2.2.1 Sprzedaż towaru z ilością jednostkową

2.2.2.2 Sprzedaż towaru o ilości różnej od jednostkowej

Uwaga: Kolejność wprowadzania ceny i ilości jest dowolna.

2.2.3 Sprzedaż towaru za pomocą zdefiniowanych klawiszy

2.2.3.1 Sprzedaż towaru z ilością jednostkową

2.2.3.2 Sprzedaż towaru o ilości różnej od jednostkowej

2.2.4 Sprzedaż towaru za pomocą wagi

2.3 Sprzedaż towarów ze zmienną ceną

Kasa posiada możliwość zdefiniowania trybu sprzedaży wszystkich towarów ze zmienną ceną. Parametr zezwolenia na zmienną cenę ustawia się pod adresem FUNKCJE KIEROWNIKA/USTAWIENIA/ZMIENNA CENA. Tryb ten wykorzystuje się w przypadku, kiedy nie chcemy wprowadzać do pamięci kasy dokładnych cen każdego towaru. Sprzedaż odbywa się w ten sposób, że po wybraniu towaru możliwe jest podanie jego ceny. Przy sprzedaży towarów ze zmienną ceną, szczególnie zalecana jest metoda wyboru towaru za pomocą zdefiniowanych klawiszy.

W takim przypadku klawiszom, do których przypisane są towary, należy nadać nazwy ogólne jak np. MIĘSO, NABIAŁ, PIECZYWO, SŁODYCZE, itp. Wytworzenie pozycji sprzedaży w trybie komputerowym:

2.4 Sprzedaż wiązana

Kasa umożliwia prowadzenie sprzedaży wiązanej, tj. sprzedaży towaru pierwszego zawsze ze zdefiniowanym towarem drugim. Wiązania towarów definiuje się pod adresem FUNKCJE KIEROWNIKA/KONFIGURACJA/ DEFINIOWANIE WIĄZAŃ. Metoda ta przyspiesza sprzedaż tych towarów, których sprzedaż prowadzona jest zawsze razem. Po powiązaniu towarów sprzedaż towaru pierwszego wymusza automatyczną sprzedaż towaru drugiego w takiej samej ilości jak towaru pierwszego. Postępowanie podczas sprzedaży towarów wiązanych jest analogiczne jak dla normalnej sprzedaży.

3. Zakończenie paragonu

3.1 Zakończenie paragonu z użyciem płatności gotówką

W celu zakończenia paragonu należy nacisnąć klawisz co spowoduje wyświetlenie informacji o liczbie pozycji oraz kwocie do zapłaty. W przypadku gdy nastąpiła zapłata gotówką w kwocie zgodnej z podaną należy nacisnąć klawisz co spowoduje wydruk zakończenia paragonu (gdy opcja pod adresem FUNKCJE KIEROWNIKA/USTAWIENIA/OBOWIĄZEK WPISANIA ZAPŁATY jest ustawiona na nie).

W przypadku gdy zapłata następuje kwotą wyższą od sumy do zapłaty

Możliwe jest także szybkie zakończenie paragonu bez ręcznego podawania kwoty wpłaconej przez klienta. Wtedy zamiast klawisza naciska się od razu jeden z klawiszy zdefiniowanych jako formy płatności.

3.2 Zakończenie paragonu z użyciem innej płatności niż gotówka

Możliwe jest także szybkie zakończenie paragonu bez ręcznego podawania kwoty wpłaconej przez klienta, opisane w poprzednim punkcie.

Uwaga: W przypadku zapłaty płatnością inną niż gotówka w kwocie większej od sumy do zapłaty, wypłata reszty traktowana jest przez kasę jako wypłata gotówką.

3.3 Płatność drugą walutą

Kasa umożliwia płatność w walucie wymienialnej, która posiada kurs wymiany (patrz opis funkcji DRUGA WALUTA adres 5 20 FUNKCJE KIEROWNIKA). By możliwe było przyjęcie płatności w drugiej walucie należy w tej funkcji zdefiniować kurs, nazwę i wybrać walutę reszty gdy zapłacono drugą walutą.

Gdy na wyświetlaczu pojawi się:

Naciśnięcia klawisza drugiej waluty spowoduje wyświetlenie:

Na wyświetlaczu pojawi się suma do zapłacenia, przeliczona na drugą walutę. Następnie należy postępować identycznie jak dla płatności gotówką: np. wprowadzić wpłaconą przez klienta kwotę i zatwierdzić klawiszem

W dowolnym momencie można przerwać operację przyjmowania płatności za paragon klawiszem i rozpocząć od nowa.

Kwota wypłaconej reszty jest odliczana na raportach kasjerskich odpowiednio od wpływów w złotówkowych w gotówce (jeżeli wybrano wypłacanie reszty w złotych) albo od wpływów w drugiej walucie (jeżeli wybrano wypłacanie reszty w drugiej walucie). Jeżeli zapłata za paragon ma być wykonana w złotówkowej formie płatności i drugiej walucie to należy po naciśnięciu klawisza wprowadzić kwotę zapłaconą w złotych (w gotówce lub innej złotówkowej formie płatności) następnie przejść do płatności w drugiej walucie w sposób opisany powyżej.

3.4 Zakończenie paragonu z użyciem klawisza płatności w trybie ECR

Uwaga: Brak wpisanej kwoty przed naciśnięciem klawisza płatności spowoduje zamknięcie paragonu na dwa różne sposoby. Jeżeli kwota przypisana do klawisza płatności jest:

a) niezerowa to kasa przyjmie że klient wpłacił kwotę taką jak zdefiniowana (wystąpi reszta) b) jest zerowa to kasa przyjmie że klient wpłacił kwotę zgodną z sumą paragonu (brak reszty)

3.5 Zakończenie paragonu z rabatem procentowym na cały paragon

Kasa posiada możliwość udzielenia rabatu procentowego na cały paragon za wyjątkiem pozycji sprzedaży i przyjęcia opakowań zwrotnych. Maksymalny rabat definiuje się pod adresem

FUNKCJE KIEROWNIKA/USTAWIENIA/ MAKSYMALNY RABAT.

Dalej postępujemy jak w wyżej opisanych przypadkach zakończenia paragonu.

4. Funkcje dodatkowe

4.1 Rabat lub narzut na pozycję sprzedaży

Możliwe jest udzielenie rabatu lub narzutu procentowego na pozycję sprzedaży. Wartość maksymalnego rabatu ustawia się pod adresem FUNKCJE KIEROWNIKA/USTAWIENIA/MAKSYMALNY RABAT, natomiast wartość maksymalnego narzutu pod adresem FUNKCJE KIEROWNIKA/USTAWIENIA/MAKSYMALNY NARZUT. Zablokowanie możliwości udzielania rabatu lub narzutu następuje przez ustawienie maksymalnych wartości na 0.

Rabatu udziela się po wytworzeniu pozycji sprzedaży klawiszem

natomiast narzutu klawiszem

4.2 Podsuma paragonu

Pomiędzy poszczególnymi pozycjami sprzedaży możliwe jest wyświetlenie ilości zrealizowanych pozycji i ich sumarycznej kwoty do zapłaty.

4.3 Edycja paragonu i kasowanie pozycji sprzedaży

Za pomocą klawiszy strzałek możliwe jest przesuwanie się po wszystkich pozycjach na paragonie w celu sprawdzenia ich poprawności.

4.4 Anulowanie całego paragonu

4.5 Sprzedaż i przyjmowanie opakowań zwrotnych

Kasa umożliwia sprzedaż i przyjęcie opakowań zwrotnych. Sprzedaż i zwrot opakowań sygnalizowana jest sygnałem brzęczyka, a ich wydruk następuje po linii ze znakiem loga fiskalnego. Sprzedaż opakowań zwrotnych odbywa się w taki sam sposób jak przy sprzedaży normalnego towaru. W przypadku przyjęcia opakowania zwrotnego postępujemy tak samo z tym, że zamiast zatwierdzenia ilości towaru naciskamy klawisze

4.6 Zwrot ostatnio sprzedanych opakowań

4.7 Wyszukiwanie towarów

4.7.1 Wyszukiwanie towaru według PLU

4.7.2 Wyszukiwanie towaru według nazwy

4.7.3 Wyszukiwanie towarów o tym samym początku nazwy

5. Przykładowe wydruki paragonów

Poniżej przedstawione są przykładowe dokumenty sprzedaży towarów i opakowań zwrotnych.

Uwaga: Jeżeli sprzedaż zakończyła się w innym dniu niż data rozpoczęcia paragonu jest to sygnalizowane znakiem plus (+) przed godziną wydrukowania paragonu.

Przykładowy paragon z płatnością w drugiej walucie.