Kasa Mini

logo320tekst

4. Menu RAPORTY – adres 02 02

1. Raport DOBOWY FISKALNY – adres 02 02 01 lub B B A

Użycie funkcji umożliwia wydruk raportu dobowego fiskalnego. Konieczne jest codzienne wykonywanie tego raportu. Jeżeli w kasie od ostatniego wykonania raportu dobowego zdefiniowano nowe towary to najpierw drukuje się RAPORT WPROWADZENIA NOWYCH TOWARÓW (patrz opis funkcji pod adresem FUNKCJE KIEROWNIKA/KONFIGURACJA/DEFINIOWANIE TOWARÓW). Przed raportem dobowym mogą drukować się również RAPORT ZMIAN TOWARÓW i RAPORT SKASOWANYCH TOWARÓW o ile nie zostały wydrukowane wcześniej (patrz opisy funkcji pod adresem FUNKCJE KIEROWNIKA/KONFIGURACJA/DEFINIOWANIE TOWARÓW oraz KASOWANIE TOWARÓW).

 Jeżeli w okresie od ostatniego raportu dobowego nie wystąpiła sprzedaż, na wyświetlaczu kasjera pojawia się pytanie:

 Poniżej przedstawiono przykład raportu dobowego fiskalnego:

 Jeżeli wykonywane były zmiany w bazie towarowej drukowane są linie:

„NOWYCH TOWARÓW” – jest to ilość towarów wydrukowanych przed raportem dobowym w RAPORCIE WPROWADZENIA NOWYCH TOWARÓW,

„ZMIAN STAWEK” – jest to ilość towarów wydrukowanych na RAPORTACH ZMIAN TOWARÓW od ostatniego raportu dobowego,

„SKASOW. TOWARÓW” – jest to ilość towarów wydrukowanych na RAPORTACH SKASOWANYCH TOWARÓW od ostatniego raportu dobowego,

„WYKONANO ZMIANY W BAZIE TOWAROWEJ” – jest to suma zmian (opisanych powyżej) w bazie towarowej wykonanych od ostatniego raportu dobowego.

Jeżeli od ostatniego raportu dobowego wystąpiły anulowane paragony to drukowana jest ich ilość i sumaryczna kwota. Do kwoty anulowanych paragonów zaliczana jest suma pozycji do zapłaty w momencie anulowania paragonu. Ilość pozycji podaje liczbę wierszy raportu dobowego od linii z pierwszą definicją stawki podatkowej do linii ilość paragonów z pominięciem linii z poziomymi kreskami. Jeżeli w okresie który obejmuje raport dobowy zostało wykonane zerowanie pamięci RAM, to na raporcie pojawią się wiersze z napisem „ZEROWANIE RAM Z” z podaną datą, godziną i kolejnym numerem zerowania. Litera Z oznacza zewnętrzne zerowanie pamięci RAM. Gwiazdka po napisie ZEROWANIE RAM oznacza że po zerowaniu pamięci RAM, a przed raportem dobowym była prowadzona sprzedaż lub anulowano paragony.

2. Raport SZCZEGÓŁOWY SPRZEDAŻY – adres 02 02 02 lub B B B

Umożliwia wydrukowanie raportu sprzedaży z wyszczególnieniem ilości i wartości sprzedaży każdego towaru. Treść tego raportu zależy od następujących parametrów ustawianych pod adresem FUNKCJE KIEROWNIKA/ USTAWIENIA/ZEROWANIE STANÓW:

Ustawiony na TAK – powoduje zerowanie niefiskalnych liczników ilości i wartości sprzedanych towarów po wydruku raportu; w takim przypadku na wydruku pojawia się napis „WYZEROWANO LICZN.”,

Ustawiony na NIE – blokuje zerowanie niefiskalnych liczników ilości i wartości sprzedanego towaru.

Wydrukowane ilości i wartości sprzedaży dla danego towaru obejmują okres od ostatniego raportu z zerowaniem liczników.

Napis „W OKRESIE WYSTĄPIŁO ZEROWANIE Z KOMPUTERA” oznacza, że w okresie od ostatniego raportu z zerowaniem wystąpiło zerowanie liczników ilościowo wartościowych sprzedaży z komputera.

3. Raport ZWROTÓW OPAKOWAŃ – adres 02 02 03 lub B B C

Funkcja umożliwia wydrukowanie raportu zwrotów opakowań z podaniem ilości i wartości przyjętych opakowań zwrotnych. Poniżej przedstawiono przykład raportu:

 Uwaga: Treść tego raportu zależy od parametrów ustawianych pod adresem FUNKCJE KIEROWNIKA/USTAWIENIA/ZEROWANIE STANÓW i opisanych w punkcie 6.2 (Raport SZCZEGÓŁOWY SPRZEDAŻY).

Wydrukowane ilości i wartości sprzedaży dla danego towaru obejmują okres od ostatniego raportu z zerowaniem liczników.

Napis „W OKRESIE WYSTĄPIŁO ZEROWANIE Z KOMPUTERA” oznacza, że w okresie od ostatniego raportu z zerowaniem wystąpiło zerowanie liczników ilościowo wartościowych zwrotów z komputera.

4. Raport SPRZEDAŻY WG GRUP – adres 02 02 04 lub B B D

Umożliwia wydrukowanie raportu sprzedaży według zdefiniowanych grup towarowych z podaniem wartości sprzedaży dla poszczególnych grup. Wydrukowanie raportu powoduje wyzerowania liczników sprzedaży dla poszczególnych grup.

5. Raport STAN KASY – adres 02 02 05 lub B B E

Służy do chwilowego sprawdzenia gotówki (lub innych płatności) w szufladzie kasy, dla dowolnego kasjera z otwartą zmianą. Po wybraniu tej funkcji klawiszami strzałek w dół lub w górę możemy wybrać kasjera, którego raport stanu kasy chcemy wydrukować. Szczegółowy opis poszczególnych pozycji znajduje się w funkcji pod adresem FUNKCJE KASJERA/KONIEC ZMIANY KASJERA (Rozdział 4, punkt 4).

 

 6. Raport GODZINOWY AKTUALNY – adres 02 02 06 lub B B F

Funkcja umożliwia wydrukowanie raportu godzinowego z bieżącego dnia. W raporcie tym jak i godzinowym poprzednim drukowane są dane z godzin pracy kasy, czyli od pierwszej do ostatniej sprzedaży w danym dniu.

Pozycja „Paragonów” na raportach godzinowych: aktualnym i poprzednim, oznacza liczbę paragonów i liczbę niefiskalnych wydruków zwrotów lub sprzedaży opakowań, o ile nie wystąpiły one łącznie z paragonem.

Pozycja „Pozycji” oznacza ilość pozycji sprzedaży na paragonach oraz pozycji sprzedaży i zwrotów opakowań.

7. Raport GODZINOWY POPRZEDNI – adres 02 02 07 lub B B G

Funkcja umożliwia wydrukowanie raportu godzinowego z dnia poprzedniego dnia sprzedaży. Opis i przykład raportu znajduje się w punkcie poprzednim.

8. Raport DANYCH O TOWARACH – adres 02 02 08 lub B B H

Funkcja umożliwia wydrukowanie danych o towarach z wyszczególnieniem nazwy towaru, jego numeru (PLU), stawki podatkowej, grupy towarowej, jednostki miary, zdefiniowanej ilości miejsc po przecinku oraz ceny.
W przypadku opakowań wydrukowana będzie informacja, że towar jest opakowaniem. Wydrukowanie tego raportu wymaga podania numeru początkowego, tzn. towaru, od którego chcemy rozpocząć drukowanie danych.

Pojawia się napis:

 Wpisanie numeru towaru i naciśnięcie klawisza rozpoczyna drukowanie. Wydruk można przerwać naciśnięciem dowolnego klawisza. Poniżej przedstawiono przykład raportu:

 9. RAPORTY OKRESOWE – adres 02 02 09 lub B B I

W menu tym znajdują się funkcje umożliwiające wydrukowanie raportów okresowych: szczegółowych oraz skróconych. Raporty szczegółowe są raportami fiskalnymi, a raporty skrócone są raportami niefiskalnymi. Sposób określenia okresu za który mają być wykonane raporty, jest taki sam dla raportów szczegółowych i skróconych. Wydruki raportów można wytworzyć określając dane raportu na trzy różne sposoby:

 Jeżeli w podanym okresie brak jest raportów fiskalnych dobowych, na wyświetlaczu pojawia się komunikat:

 Ze względu na długi czas wydruku i dużą ilość papieru potrzebną do wydrukowania raportów okresowych, wydruk raportu okresowego można przerwać w dowolnym momencie naciskając dowolny klawisz i odpowiadając na pytanie T (tak).

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat:

Twierdząca odpowiedź na pytanie, spowoduje wydruk tekstu „WYDRUK PRZERWANY PRZEZ UŻYTKOWNIKA” oraz zakończenie raportu.
Ze względu na konieczność doładowania wewnętrznego akumulatora kasy, podczas wydruku RAPORTÓW OKRESOWYCH lub ROZLICZENIOWEGO o długości większej niż jedna rolka papieru (30 metrów), po wydrukowaniu każdej pary rolek, należy odczekać bez wyłączania kasy, minimum 40 minut. Kasa wyłączy na czas wydruku podświetlenie wyświetlacza kasjera, podczas wydruku raportów dłuższych niż jedna rolka papieru.

9.1 Raport SZCZEGÓŁOWY MIESIĘCZNY – adres 02 02 09 01 01 lub B B I A A

Funkcja umożliwia wydrukowanie raportu fiskalnego okresowego (szczegółowego) za zakończony miesiąc. W raporcie drukowane są dane z raportów fiskalnych dobowych za miesiąc, który należy podać. Raport ten został wyróżniony nagłówkiem o treści: „RAPORT FISKALNY MIESIĘCZNY” wraz z miesiącem i rokiem którego dotyczy raport.

Po wybraniu funkcji wyświetli się:

Wpisujemy datę określającą miesiąc, za jaki ma być wydrukowany raport w kolejności ROK, MIESIĄC,

np.: Po wpisaniu daty wyświetla się komunikat:

Drukarka rozpoczyna drukowanie raportu.

Poszczególne pozycje objaśnień oznaczają:

A – zakres dat wykonania i numerów raportów fiskalnych dobowych uwzględnianych w raporcie okresowym,
B – obowiązujące stawki podatkowe,
C – data, godzina i numer zerowania RAM,
D – sumaryczna ilość nowo wprowadzonych towarów, zmian w stawkach towarów i kasowanych towarów,
E – ilość anulowanych paragonów,
F – kwota anulowanych paragonów,
G – liczba paragonów zaliczonych do raportu dobowego,
H – suma wierszy od linii z datą i numerem raportu, do linii z ilością paragonów włącznie, bez linii z poziomymi kreskami (jeżeli bezpośrednio przed aktualnie drukowanym raportem dobowym wystąpił wydruk stawek podatkowych, pozycje są liczone z datą raportu zmiany stawek podatkowych),
I – dzień i numer kolejnego raportu oraz jego dane,
J – łączny raport okresowy obliczony jako suma danych z poszczególnych raportów dobowych,
K – ilość zerowań RAM w okresie którego dotyczy raport,
L – ilość raportów dobowych, w których wystąpiła informacja o zmianach w bazie towarowej,
M – ilość anulowanych paragonów w okresie którego dotyczy raport.

 W przypadku gdy na fiskalnym (szczegółowym) raporcie okresowym w informacji o zewnętrznym zerowaniu RAM pojawia się dodatkowa gwiazdka („ZEROWANIE RAM*Z”) oznacza to, że po zerowaniu RAM a przed raportem dobowym była prowadzona sprzedaż fiskalna lub były anulowane paragony. Jeżeli w okresie którego dotyczy raport wystąpiły zmiany stawek podatkowych, to w części łącznej raportu przy odpowiedniej stawce pojawia się znak „+” (plus). Przez zmianę stawki rozumie się przejście ze stawki liczbowej na inną stawkę liczbową (np. zmiana PTU C z 0,00% na 3,00%). Zmianą stawki nie jest przejście ze stawki liczbowej na stawkę rezerwową lub zwolnioną (oraz ze stawki rezerwowej lub zwolnionej na inną stawkę). Raport miesięczny można wydrukować tylko za zakończony miesiąc, na przykład raport miesięczny za marzec można wydrukować najwcześniej 1 kwietnia.
Przykład raportu fiskalnego (szczegółowego) miesięcznego przedstawiono poniżej.

 

 9.2 Raport SZCZEGÓŁOWY WEDŁUG DAT – adres 02 02 09 01 02 lub B B I A B

Funkcja umożliwia wydrukowanie raportu fiskalnego okresowego (szczegółowego). W raporcie drukowane są dane z raportów fiskalnych dobowych za okres między podaną datą początkową i końcową.

Po wybraniu funkcji wyświetli się:

Wpisujemy datę początkową okresu, za jaki ma być wydrukowany raport w kolejności ROK, MIESIĄC, DZIEŃ np.:

 Na wyświetlaczu wyświetli się:

Następnie wpisujemy datę końcową okresu, za jaki ma być wydrukowany raport np.:

 Po wpisaniu obydwu dat wyświetla się komunikat:

Drukarka rozpoczyna drukowanie raportu.
W przypadku gdy na fiskalnym (szczegółowym) raporcie okresowym w informacji o zewnętrznym zerowaniu RAM pojawia się dodatkowa gwiazdka („ZEROWANIE RAM*Z”) oznacza to, że po zerowaniu RAM a przed raportem dobowym była prowadzona sprzedaż fiskalna lub były anulowane paragony. Jeżeli w okresie którego dotyczy raport wystąpiły zmiany stawek podatkowych to w części łącznej raportu przy odpowiedniej stawce pojawia się znak „+” (plus). Przez zmianę stawki rozumie się przejście ze stawki liczbowej na inną stawkę liczbową (np. zmiana PTU C z 0,00% na 3,00%). Zmianą stawki nie jest przejście ze stawki liczbowej na stawkę rezerwową lub zwolnioną (oraz ze stawki rezerwowej lub zwolnionej na inną stawkę).
Poniżej przedstawiono przykład takiego raportu:
Znaczenie objaśnień (od A do M) podano w punkcie 3.9.1.

9.3 Raport SZCZEGÓŁOWY WEDŁUG NUMERÓW – adres 02 02 09 01 03 lub B B I A C

Funkcja umożliwia wydrukowanie raportu fiskalnego okresowego (szczegółowego). W raporcie drukowane są dane z raportów fiskalnych dobowych za okres obejmujący numery raportów dobowych, które należy podać.

Po wybraniu funkcji wyświetli się:

Wpisujemy numer początkowy raportu fiskalnego dobowego, od którego ma być rozpoczęty wydruk: Na wyświetlaczu wyświetli się:

Następnie wpisujemy numer raportu fiskalnego dobowego, na którym ma zakończyć się wydruk, Po wpisaniu obydwu numerów wyświetla

się komunikat:

Drukarka rozpoczyna drukowanie raportu. Jeżeli numery wpisane są błędnie (tzn. najpierw większy), wyświetla się komunikat „BŁĘDNE NUMERY”.
Przykład raportu przedstawiony jest w punkcie 3.9.2.

9.4 Raport SKRÓCONY ZA MIESIĄC POPRZEDNI – adres 02 02 09 01 04 lub B B A D

Funkcja umożliwia wydrukowanie raportu niefiskalnego (okresowego) skróconego. W raporcie drukowane są dane z raportów fiskalnych dobowych za ostatni zakończony miesiąc.

9.5 Raport SKRÓCONY MIESIĘCZNY- adres 02 02 09 02 01 lub B B I B A

Funkcja umożliwia wydrukowanie niefiskalnego (skróconego) raportu okresowego, zawierającego sumaryczne dane z raportów fiskalnych dobowych za miesiąc, który należy podać w sposób analogiczny jak w raporcie fiskalnym miesięcznym (patrz punkt 3.9.1). W raporcie drukowane są podsumowania danych z raportów fiskalnych dobowych w podokresach obowiązywania danych stawek podatkowych, a następnie drukowane są dane łączne za cały okres raportu. Pozycja „WYKONANO ZMIANYw bazie towarowej” oznacza ilość raportów dobowych w których wystąpiły informacje o zmianach w bazie. Pozycja „ANULOWANE PARAGONY” oznacza liczbę anulowanych paragonów fiskalnych. Przykład raportu niefiskalnego (skróconego) miesięcznego przedstawiono na następnej stronie:

9.6 Raport SKRÓCONY WEDŁUG DAT- adres 02 02 09 02 02 lub B B I B B

Funkcja umożliwia wydrukowanie raportu niefiskalnego (skróconego) okresowego. W raporcie drukowane są dane z raportów fiskalnych dobowych za okres. Szczegółowy opis postępowania omówiony został w punkcie 3.9.2.
Poniżej przedstawiono przykład raportu:

9.7 Raport SKRÓCONY WEDŁUG NUMERÓW-adres 02 02 09 02 03 lub B B I B C

Funkcja umożliwia wydrukowanie raportu niefiskalnego (okresowego) skróconego. W raporcie drukowane są dane z raportów fiskalnych dobowych za okres obejmujący numery raportów dobowych. Szczegółowy opis
postępowania omówiony został w punkcie 3.9.3.

9.8 Raport SKRÓCONY ZA MIESIĄC POPRZEDNI – adres 02 02 09 02 03 lub B B I B D

Funkcja umożliwia wydrukowanie raportu niefiskalnego (okresowego) skróconego. W raporcie drukowane są dane z raportów fiskalnych dobowych za ostatni zakończony miesiąc.

9.9 Raport KONFIGURACJI – adres 02 02 10 lub B B J

Umożliwia wydrukowanie pełnej listy ustawień, które są definiowane w kasie.

10. Funkcja KONIEC ZMIANY KASJERA – adres 02 03 lub B C

Funkcja ta daje możliwość zamknięcie zmiany, rozliczenia kasjera wraz z wydrukowaniem raportu ZAMKNIĘCIE ZMIANY. Po wybraniu tej funkcji klawiszami strzałek w dół lub w górę możemy wybrać kasjera,
którego zmianę chcemy zamknąć. Funkcja ta została szerzej opisana w rozdziale 4, punkt 4.

11. Funkcja WYŚWIETL SPRZEDAŻ – adres 02 04 lub B D

Funkcja umożliwia przeglądanie ilości i wartości sprzedaży dla poszczególnych towarów.

 Wpisujemy numer towaru wyświetli się:

 Po naciśnięciu wyświetla się:

 Kolejne naciśnięcie pokazuje:

Następne naciśnięcie powoduje powrót umożliwiający wpisanie następnego numeru towaru.

Operację kończymy naciskając klawisz .