Kasa Mini

logo320tekst

3. Funkcje kierownika

1. Opis ogólny

Dostęp do menu głównego FUNKCJE KIEROWNIKA opisany jest w rozdziale Zasady obsługi funkcji kasy. Na wyświetlaczu powinien pojawić się napis:

 Dostęp do tego menu mają kasjerzy z przyznanymi uprawnieniami administratora.

 

2. Menu KONFIGURACJA – adres 02 01

2.1 Funkcja DEFINIOWANIE TOWARÓW – adres 02 01 01 lub B A A

Funkcja służy do wprowadzania i korygowania (zmiany) danych o towarach w pamięci kasy. Towar można zdefiniować na dowolnym pustym miejscu. Puste miejsce to pozycja na której nie został jeszcze zdefiniowany żaden towar lub wcześniej zdefiniowany towar został usunięty z potwierdzeniem na wydruku.

W celu znalezienia pierwszego pustego miejsca w pamięci kasy można nacisnąć klawisz Tok postępowania podczas definiowania towarów jest następujący:

Po wybraniu funkcji pojawia się napis:

Wprowadzamy nowy towar o numerze 021 naciskając

Na wyświetlaczu pojawi się: ,

naciśnięcie pokazuje napis:

Należy wpisać nazwę towaru o maksymalnej długości 16 znaków, wliczając w to przerwy między wyrazami.

Uwaga: W nazwie można używać dostępnych na klawiaturze kasy: liter, cyfr oraz przecinka, kropki i ukośnika (/). Pomiędzy kolejnymi znakami nazwy można wprowadzić co najwyżej jedną spację. Należy używać nazw jednoznacznych i dających jak najwięcej informacji o towarze. Na pozycji pierwszej litery nazwy towaru musi być znak różny od spacji. Do pamięci kasy niemożliwe jest wpisanie dwóch towarów o dokładnie tej samej nazwie. Nazwę przed zatwierdzeniem należy sprawdzić ponieważ nie możliwa jest zmiana samej nazwy towaru. W przypadku konieczności zmiany nazwy, należy towar wykasować z kasy (z wydrukiem potwierdzenia) i wprowadzić ponownie.

Kursor pokazuje aktualne miejsce wpisywania nazwy. Zmianę położenia kursora uzyskujemy klawiszami (przesunięcie w lewo) i klawiszami (przesunięcie w prawo)

Wpisujemy nazwę towaru:

naciskamy pojawia się:

Wpisujemy literę stawki podatkowej np. B i pojawia się napis:

Jeżeli stawka nie jest właściwa naciskamy klawisz i powtórnie wybieramy literę właściwej stawki, potwierdzamy stawkę naciskając

wyświetla się:

Wybieramy grupę towarową podając numer grupy lub używając klawiszy

wyświetla się np.:

Potwierdzamy grupę naciskając wyświetla się:

Mamy możliwość wybrania 1 z 16 zdefiniowanych jednostek miary. Wyboru dokonujemy analogicznie jak dla grup.

Potwierdzamy jednostkę naciskając wyświetla się:

Ilość miejsc po przecinku jest zależna od użytej jednostki miary towaru. Np. towar sprzedawany w butelkach lub niepodzielnych paczkach nie może być sprzedany inaczej niż w całości, wpisujemy więc 0 miejsc po przecinku. Chleb może być sprzedawany cały i w połówkach, więc wpisujemy 1 miejsce po przecinku. Maksymalna liczba miejsc po przecinku to 3. Jeżeli dla towaru ma być wprowadzana ilość za pomocą wagi, należy podać ilość miejsc po przecinku 3.

Uwaga: Nie należy zmieniać liczby miejsc po przecinku dla towaru, który ma niezerowe liczniki sprzedaży. Może to spowodować nieprawidłowe stany liczników ilościowych.

Wpisujemy i wyświetli się:

Wprowadzamy cenę wyświetla się:

Naciskamy wyświetla się:

Parametr umożliwia wpisanie do pamięci kasy, że towar jest opakowaniem zwrotnym.

Potwierdzamy że towar nie jest opakowaniem, naciśnięciem klawisza

Wyświetla się:

W przypadku wprowadzania nowego towaru należy odpowiedzieć tak, a w przypadku gdy korygowane są dane towaru to należy wpisać nie. Odpowiedź tak oznacza wyzerowanie (stanów) liczników ilościowych i wartościowych towaru.

Naciśnięcie klawisza T powoduje wyświetlenie napisu:

Sygnalizacja brzęczykiem potwierdza wpis do pamięci. Definiowanie towaru jest zakończone. Operację kończymy naciskając klawisz .

Uwaga: Do momentu wydrukowania RAPORTU WPROWADZENIA NOWYCH TOWARÓW nie można skasować ani nie można zmienić stawki podatkowej zdefiniowanego towaru. Raport ten jest drukowany przed kolejnym raportem fiskalnym dobowym. Poniżej przedstawiono przykład tego raportu:

Funkcja DEFINIOWANIE TOWARÓW umożliwia zmianę stawki podatkowej wcześniej wprowadzonych towarów. Zmiana stawki podatkowej towaru jest możliwa jedynie po raporcie dobowym a przed pierwszym wystawionym paragonem. Po zmianie próba otwarcia paragonu powoduje wydruk RAPORTU ZMIAN TOWARÓW którego przykład przedstawiony jest poniżej:

 2.2 Funkcja DEFINIOWANIE KLAWISZY – adres 02 01 02 lub B A B

Funkcja umożliwia przypisanie klawiszom (oraz ich kombinacjom z klawiszami ) sprzedaży towarów, form płatności albo dostępu do wybranych funkcji kasjera lub kierownika.

Po wybraniu funkcji wyświetli się:

Można zdefiniować kombinacje klawiszy odpowiadające literom, znakom interpunkcyjnym i specjalnym (z wyjątkiem kropki i klawiszy funkcyjnych), a także znakom od i ich kombinacjom z klawiszami

.

Jeżeli klawisz nie był jeszcze zdefiniowany, pojawi się komunikat:

Należy nacisnąć jeden z klawiszy:

w zależności od tego, czy chcemy użyć klawisza do szybkiej sprzedaży określonego towaru, do uzyskania dostępu do wybranych funkcji albo zamierzamy używać go jako formy płatności.

2.2.1 Definiowanie klawisza szybkiej sprzedaży towaru

Po naciśnięciu wyświetli się komunikat:

Naciskamy i wyświetli się:

Zatwierdzamy wybór towaru klawiszem i pojawia się:

W przypadku jeżeli chcemy podczas sprzedaży mieć możliwość wprowadzenia ilości, należy odpowiedzieć N. Jeżeli natomiast chcemy żeby po naciśnięciu klawisza od razu sprzedał się towar z ilością równą jeden, należy odpowiedzieć T.

Opcja ta ma znaczenie tylko w komputerowym trybie sprzedaży.

Jeżeli chcemy sprzedawać ten towar z ceną zaprogramowaną, należy odpowiedzieć N. Jeżeli chcemy żeby kasa zawsze podczas sprzedaży tego towaru pytała o cenę, należy odpowiedzieć T. Opcja ta ma znaczenie tylko w komputerowym trybie sprzedaży.

Dalej pojawi się:

Jeżeli chcemy żeby po sprzedaniu tego towaru paragon został automatycznie zakończony z płatnością gotówką, należy odpowiedzieć T. Ten sposób sprzedaży może być np. wykorzystany do sprzedaży biletów: każde naciśnięcie klawisza powoduje wydrukowanie paragonu z jedną pozycją sprzedaży zapłaconego gotówką.

2.2.2 Definiowanie klawisza dostępu do funkcji

Po naciśnięciu wyświetli się komunikat:

Za pomocą klawiszy lub klawiszy numerycznych należy wybrać jedną z dostępnych funkcji:

Zatwierdzamy wybór towaru klawiszem

Gdy zdefiniowany klawisz zostanie użyty, kasa sprawdzi czy kasjer ma uprawnienia wymagane do wykonania tej funkcji.

Jeżeli nie, to pojawi się komunikat:

2.2.3 Definiowanie klawisza formy płatności – waluta podstawowa

Po naciśnięciu wyświetli się komunikat

Za pomocą klawiszy lub klawiszy numerycznych należy wybrać jedną z czterech form płatności w walucie podstawowej.

Po jej wybraniu klawiszem pojawi sie np. komunikat

Jeżeli chcemy żeby dany klawisz działał np. jak zapłata banknotem 20 zł, to wpisujemy wartość 20,00. W przeciwnym razie wpisujemy 0,00. Wtedy klawisz działa jako zakończenie paragonu z zapłatą w danej płatności takiej kwoty, jakiej brakuje do kwoty paragonu. (Zob. opis sprzedaży w rozdziale 7).

2.2.4 Definiowanie klawisza płatności – waluta dodatkowa

Po naciśnięciu klawisza pojawi się komunikat:

Jeżeli chcemy żeby dany klawisz działał jako zapłata np. 20 euro (gdzie euro jest zdefiniowaną walutą), to wpisujemy wartość 20,00. W przeciwnym razie wpisujemy 0,00. Wtedy klawisz działa jako zakończenie paragonu z zapłatą
w walucie dodatkowej kwoty, jakiej brakuje do kwoty paragonu. (Zob. opis sprzedaży w rozdziale 7).

2.2.5 Kasowanie definicji klawisza

Aby skasować zdefiniowany klawisz lub zmienić rodzaj definicji (np. z klawisza towaru na klawisz płatności), należy po wyświetleniu:

nacisnąć klawisze Na wyświetlaczu wyświetli się:

Naciśnięcie zdefiniowanego klawisza (lub kombinacji klawiszy) spowoduje skasowanie jego definicji i wpis do pamięci potwierdzony brzęczykiem.

Operację kończymy, naciskając klawisz .

3. Funkcja DEFINIOWANIE GRUP – adres 02 01 03 lub B A C

Funkcja umożliwia wprowadzenie do pamięci kasy nazw grup towarowych. Nazwy te używane są w wydruku sprzedaży z podziałem na grupy towarowe. Możliwe jest zdefiniowanie 16-tu grup. Nazwa może składać się z 16-tu liter. Po wybraniu funkcji pojawia się:

Za pomocą klawiszy należy wybrać numer grupy:

Po naciśnięciu wyświetli się:

Migający kursor pokazuje miejsce wpisywania liter.

Po wpisaniu liter i naciśnięciu wyświetli się:

Sygnał dźwiękowy potwierdzi wpis nazwy grupy do pamięci kasy.

Operację kończymy naciskając klawisz .

4. Funkcja DEFINIOWANIE JEDNOSTEK – adres 02 01 04 lub B A D

 Funkcja umożliwia wprowadzenie do pamięci kasy nazw jednostek miary. Możliwe jest zdefiniowanie 16-tujednostek. Nazwa może składać się z czterech liter.

Po wybraniu funkcji pojawia się:

 Za pomocą klawiszy należy wybrać numer jednostki:

,

 Po naciśnięciu wyświetli się:

Migający kursor pokazuje miejsce wpisywania liter.

Po wpisaniu liter i naciśnięciu wyświetli się:

 Sygnał dźwiękowy potwierdzi wpis nazwy jednostki do pamięci kasy.

Operację kończymy naciskając klawisz

5. Funkcja DEFINIOWANIE WIĄZAŃ – adres 02 01 05 lub B A E

Funkcja umożliwia powiązanie dwóch towarów, z których sprzedaż pierwszego towaru powoduje automatyczną sprzedaż towaru drugiego. Przykładem może być sprzedaż WODY MINERALNEJ (towar pierwszy) zawsze wraz z BUTELKĄ (towar drugi).

Przykład:

Po wybraniu funkcji na wyświetlaczu wyświetli się:

Wpisujemy nr towaru pierwszego wyświetli się:

 

 Naciskamy i wyświetli się:

 Wpisujemy towar drugi wyświetli się:

 

Klawisz powoduje zapis do pamięci kasy potwierdzony sygnałem brzęczyka.

Operację kończymy naciskając klawisz .

6. Funkcja DEFINIOWANIE PŁATNOŚCI – adres 02 01 06 lub B A F

Funkcja umożliwia definiowanie dodatkowych rodzajów środków płatniczych (oprócz gotówki) jakimi klient może płacić za towar. Przykładowo może to być np. karta kredytowa, czek, bon okolicznościowy. Nazwa płatności może składać się z maksimum 13 liter. Możliwe jest zdefiniowanie trzech rodzajów płatności. Operacje przeprowadza się analogicznie jak opisane w funkcji pod adresem

FUNKCJE KIEROWNIKA/ KONFIGURACJA/DEFINIOWANIE GRUP.

Tak zdefiniowaną płatność należy przypisać do któregoś z klawiszy (zob. funkcja pod adresem FUNKCJA KIEROWNIKA/KONFIGURACJA/DEFINIOWANIE KLAWISZY/DEFINIOWANIE KLAWISZA FORMY PŁATNOŚCI).

Skasowanie płatności wykonujemy przez jej wybór, naciśnięcie klawiszy

.

7. Funkcja KASOWANIE TOWARÓW – adres 02 01 07 lub B A G

Funkcja umożliwia skasowanie towaru z pamięci kasy.

Po wybraniu funkcji na wyświetlaczu wyświetli się:

 Wpisanie numeru towaru np. wyświetli:

 a naciśnięcie klawisza skasuje towar z pamięci kasy. Sygnał dźwiękowy potwierdzi wykonanie operacji. Przed skasowaniem towar musi mieć wyzerowane liczniki sprzedaży. Dlatego zaleca się wykonanie raportu szczegółowego sprzedaży z zerowaniem.

Uwaga: Kasowanie towaru możliwe jest jedynie po raporcie dobowym a przed wydrukiem pierwszego paragonu. Nie można skasować nowo zdefiniowanego towaru lub towaru któremu zmieniono stawkę podatkową przed wydrukiem odpowiedniego raportu zmian. W takim przypadku na wyświetlaczu kasjera pojawi się komunikat „NIE MOŻNA KASOW.”. Po skasowaniu towaru próba otwarcia paragonu powoduje wydruk raportu skasowanych towarów którego
przykład przedstawiony jest poniżej:

8. Funkcja KASOWANIE WIĄZAŃ – adres 02 01 08 lub B A H

Funkcja umożliwia skasowanie wcześniej zdefiniowanych wiązań pomiędzy dwoma towarami. Patrz funkcja pod adresem FUNKCJE KIEROWNIKA/ KONFIGURACJA/DEFINIOWANIE WIĄZAŃ.

Po wybraniu funkcji wyświetla się pierwsze wiązanie:

Kolejnymi naciśnięciami klawisza znajdujemy wiązanie, które chcemy skasować.

Kasujemy je klawiszem Sygnał dźwiękowy potwierdzi wykonanie tej operacji.

9. Funkcja ZMIANA CEN TOWARÓW – adres 02 01 09 lub B A I

Funkcja umożliwia zmianę ceny towaru wcześniej wprowadzonego do pamięci kasy.

Po wybraniu funkcji pojawia się napis:

Wpisujemy numer towaru np. 021 naciskając

Na wyświetlaczu pojawi się:

Naciśnięcie pokazuje aktualną cenę towaru:

Należy wpisać nową cenę np.

Wpisaną cenę akceptujemy klawiszem Sygnał dźwiękowy potwierdzi wykonanie operacji.