Kasa Mini

logo320tekst

2. Funkcje kasjera

1. Opis ogólny

Dostęp do menu głównego FUNKCJE KASJERA opisany jest w rozdziale Zasady obsługi funkcji kasy.

Na wyświetlaczu pojawi się napis:

Menu kasjera zawiera następujące funkcje:

2. Funkcja WŁĄCZENIE KASJERA – adres 01 01 lub A A

Po wybraniu wyświetla się napis:

Wpisujemy np.: wyświetla się:

Naciśnięcie klawisza powoduje wyświetlenie:

W przypadku gdy rozpoczynana jest zmiana pojawi się napis:

Szuflada otworzy się.

 Kasjer powinien policzyć pieniądze w szufladzie i ich sumę wpisać np.:

Kasa przejdzie do trybu sprzedaży, możliwe jest prowadzenie sprzedaży.

3. Funkcja WYŁĄCZENIE KASJERA – adres 01 02 lub A B

Funkcji powoduje wyłączenie kasjera bez zamknięcia zmiany. W celu prowadzenia sprzedaży konieczne jest ponowne włączenie kasjera.

4. Funkcja KONIEC ZMIANY KASJERA – adres 01 03 lub A C

Po wybraniu funkcji na wyświetlaczu pojawia się napis:

Po wprowadzeniu kwoty np.kwota wyświetla się i drukuje raport zamknięcia zmiany.

W przypadku gdy występują inne rodzaje płatności, analogicznie wprowadza się zliczone nominały dla tych płatności.

 ILOŚĆ PARAG. to ilość paragonów fiskalnych sprzedaży z wyłączeniem paragonów anulowanych.
SPRZ. OGÓŁEM to wartość sprzedaży z uwzględnieniem sprzedaży i skupu opakowań.
SKUP OPAK. to wartość przyjętych opakowań zwrotnych.
SPRZ. OPAK. to wartość sprzedanych opakowań zwrotnych.
IL. ANUL. POZ. to ilość pozycji anulowanych za pomocą funkcji anulowania pozycji.
KW. ANUL. POZ. to wartość anulowanych pozycji z pomocą funkcji anulowania pozycji.
RAB. NA POZ. to wartość rabatu udzielonego na pozycje sprzedaży.
RAB. NA PAR. to wartość rabatu udzielonego na całe paragony.
NARZ. NA POZ. to wartość narzutów na pozycje sprzedaży.
IL. ANUL. PAR. to ilość anulowanych w całości paragonów.
KW. AN. PAR. to wartość anulowanych paragonów.
DOD. OTW. SZUFL. to ilość otwarć szuflady poza paragonem.
RÓWNOWARTOŚĆ to kwota odpowiadająca sprzedaży opłaconej waluty.
WYMIANA NA ZŁ to kwota odpowiadająca reszcie z waluty, wypłaconej w złotych.

Istnieje następująca zależność pomiędzy pozycjami SPRZ. OGÓŁEM, SKUP. OPAK. i SPRZ. OPAK. na raporcie kasjera a pozycją ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ na raporcie fiskalnym dobowym:

SPRZ. OGÓŁEM = ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ + SPRZ. OPAK. – SKUP. OPAK.

pod warunkiem że raporty obejmują ten sam okres sprzedaży (dotyczy to także sumy odpowiednich pozycji dla więcej niż jednego raportu kasjera).
Dostęp do funkcji uzależniony jest od uprawnienia kasjera do wykonania zamknięcia zmiany. Jeśli dany kasjer nie posiada uprawnienia do wykonania zamknięcia zmiany, to po wybraniu tej funkcji na wyświetlaczu pojawi się napis:

Po naciśnięciu dowolnego klawisza np. pojawi się:

Możliwe jest wykonanie zamknięcia zmiany przez inną osobę posiadającą uprawnienie administratora. Osoba posiadająca takie uprawnienie powinna wpisać swoje hasło, co pozwoli wykonać zamknięcie zmiany.
Zrealizowanie funkcji zamknięcia zmiany powoduje wyłączenie kasjera.

5. Funkcja WPŁATA DO KASY – adres 01 04 lub A D

Funkcja umożliwia dokonanie wpłaty do kasy gotówką oraz płatnościami definiowalnymi od 1 do 3.

Jeżeli gotówka jest jedyną zdefiniowaną formą płatności, wybranie funkcji powoduje wyświetlenie:

po wpisaniu np. drukuje się pokwitowanie wpłaty.

W przypadku gdy zdefiniowane są inne formy płatności, to po wybraniu funkcji wyświetli się:

Należy nacisnąć klawisz zdefiniowany jako płatność, w której chcemy dokonać wpłaty i dalej postępować jak powyżej. Dostęp do funkcji uzależniony jest od nadanego kasjerowi uprawnienia do wykonywania wpłat i wypłat. Jeśli dany kasjer nie posiada uprawnienia do wpłat i wypłat, to wykonanie tej funkcji możliwe jest przez osobę posiadającą uprawnienia administratora. Sposób postępowania jest identyczny jak w funkcji zamknięcia zmiany kasjera.

6. Funkcja WYPŁATA Z KASY – adres 01 05 lub A E

Funkcja umożliwia dokonanie wpłaty do kasy gotówką oraz płatnościami definiowalnymi od 1 do 3. Tryb postępowania jest identyczny jak w funkcji WPŁATA DO KASY.

 

 Uwaga: Po wybraniu funkcji otwierana jest szuflada. Jeżeli kasjer wyjdzie z funkcji naciskając klawisz WYJDŹ otwarcie szuflady zostanie doliczone do DODATKOWYCH OTWARĆ SZUFLADY na raporcie „ZAMKNIĘCIE ZMIANY” (patrz punkt 4) nawet jeżeli została zablokowana możliwość dodatkowego otwierania szuflady (pod adresem FUNKCJE KIEROWNIKA/USTAWIENIA/ BL.OTWARCIA SZUFLADY).

7. Funkcja ZESTAW RAPORTÓW – adres 01 06 lub A F

Funkcja powoduje wydrukowanie kolejno wybranych raportów pod adresem FUNKCJE KIEROWNIKA / USTAWIENIA / SKŁAD ZESTAWU RAPORTÓW.
Możliwe jest wydrukowanie następujących raportów: KONIEC ZMIANY KASJERA, ZWROTÓW OPAKOWAŃ, SPRZEDAŻY WEDŁUG GRUP, GODZINOWEGO AKTUALNEGO, SZCZEGÓŁOWEGO SPRZEDAŻY, DOBOWEGO FISKALNEGO. Dostęp do funkcji uzależniony jest od przyznanego uprawnienia do wykonania zestawu raportów.